BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Miền Bắc 60 KỲ ĐẾN NGÀY 20/08/2020

xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
20
/
08
19
/
08
18
/
08
17
/
08
16
/
08
15
/
08
14
/
08
13
/
08
12
/
08
11
/
08
10
/
08
09
/
08
08
/
08
07
/
08
06
/
08
05
/
08
04
/
08
03
/
08
02
/
08
01
/
08
31
/
07
30
/
07
29
/
07
28
/
07
27
/
07
26
/
07
25
/
07
24
/
07
23
/
07
22
/
07
21
/
07
20
/
07
19
/
07
18
/
07
17
/
07
16
/
07
15
/
07
14
/
07
13
/
07
12
/
07
11
/
07
10
/
07
09
/
07
08
/
07
07
/
07
06
/
07
05
/
07
04
/
07
03
/
07
02
/
07
01
/
07
30
/
06
29
/
06
28
/
06
27
/
06
26
/
06
25
/
06
24
/
06
23
/
06
22
/
06
Ngày
/
Tháng
00 16         1                     1     2     1       1     1         1     1   2 1       1     1       1   1               00
01 22   2                 1 1         3     3         1 1 1       1       1 1 1                   1     1               1 2   01
02 14                   1 1       1           1 1         1           1   1   1               1 1     1   1         1         02
03 13     1 1           1                 1 1 2               1 1       1       1           1 1                               03
04 19     2   1 1 1           1           1 1   1         1           1       1   1   1       1         1 1         1 1       04
05 16 1 1       1   1       1           1     1     1       1 1     1     1                 1   1                           2 05
06 21 1   1       1 1 1     1         1   1 1     1   1             1 1         1 1           1     1 1           1       1 1 06
07 22 1   1 1     1 2         1 1     1             2     1   1 1   1     1       1     1           2             1         1 07
08 21           1       1 1 1       1 1   1               1           1 1   3     1 2           2   2         1               08
09 21   1         2 2             1 1             1     1 1                       1   1     1 1 2               1     1 1   2 09
10 11 1   1                             1                 1   1   1                       1                 1   1 1     1     10
11 22 2 1 1     1     1                   1     2   1   1 1           1     1 1     1         1   2 1 1               1       11
12 17         1   1   1 1 1               1 1 1 1       1           1 1     1           1   1           1     1               12
13 13   1       1               1         1     1 1     1       1         2           1   1                           1       13
14 18     1   2   3             2   1 1         1     1               2   1               1                   1     1         14
15 11                                   1     1             1   1       1 1       1 2       1                 1               15
16 19 1 1                 1                         1       1   3       1 1     1     1   1   1   2   1             2         16
17 25       1         1   1 1 1       1       1   2   1 1 1   1                 1   1 1   1   1 1   2 1     1               2 17
18 8         2                   1                                 1         1 1   1 1                                       18
19 19                         1   1     1 1             1   1 1   1   1 1         1   1             1 1     2 1         1   1 19
20 12                         1                                                 2 1       2                   1   1   2 1 1   20
21 19 1       1     2 1     1   1     1         1             1   1     1               1 1     1         1         1     1 1 21
22 22   1   1 1   2 1     1             1                 1 1       1     1 1           1     1 2       1       1   1 1     1 22
23 18 1         1     1 1           1     1 1   2 1 1       1     1     2       1         1                     1             23
24 12 1                     1     1     1                   1     1         1       2             1     1       1             24
25 15       1 1       1 1   1             1           1   1 1           1   1 1                   1               1         1 25
26 14   1         1     1     1                           1 1   1               1 1   1                   1   1         1   1 26
27 13         2                   1 1             1                 1       1                         2 1   1       2         27
28 26       1 1   1     2 1       1 1   1     1     1                     1     1 1   3 1     1       2   1   1     1 2       28
29 21   3   1   2   1             1 1       1 1   1         1       2 1                               1 1   1 1         1     29
30 15                   1       2   1     1               1   1                     1         2             1           2 1 1 30
31 14                 2   1       1             1   1 1     1                           1               1         1 2     1   31
32 12       1         1                 1     1     1       1 2     1                   1           1 1                       32
33 15             1 1                         1     1             1     1         1       1 1       1                 1   2 2 33
34 12       1   1                   1       1       1                 2       1         1   1                     1 1         34
35 17                       1   1 1     1     1       1 1     2     2     1 1         1                 1 1       1           35
36 19       1   1       1               2             2           2 1           1     1     1               2     3       1   36
37 15 1 1 1               1                     1       1           1         2     1       1             1 1 1     1         37
38 23       1 1         1   1 1 2     2         1     1         1   1     1                 1           1       1   2   1 2 1 38
39 18   1 1             1       1   2 1 1       1               1     2     1   2                     1           1     1     39
40 10     1           1   1   1       1                 1 1                       1                 2                         40
41 22       1 1 1     1   1   1                 2                   1 1   1   1 3     1   1   1   2             1 1           41
42 18     1     1           1                 1       1       1 1 2           1     1     1 1         1     1   1     1   1   42
43 22       2 1         1   1 2             1         1           1   1 1     1   1               1       2     2         1 2 43
44 16       1       1 1   3           1     1                 1 1 2     1   1                     1                       1   44
45 15     1     2       1 1 2   1 1 1               1             1                   1                       1         1     45
46 11                     1 1                 1                   1         1                   1     1       1   1 1 1       46
47 19     2   2   1 1         1   1   1                   1                   1   1 1     2 1   1     1                   1   47
48 18 1 1   2         1     1 1     1       1         1   1         1             1 1 1                 1         1 1         48
49 15     1       1                     1         2   1           1                   1       1       1   1 1           1   2 49
50 17                 1         1   1 1               1       1     1 1   2   2             1     1         1   1       1     50
51 13 1     1 1   1               1                 2               1                               1   2       1     1       51
52 25   1 2 2 1       1 3     1               1     1       2                 1                   1   2       2   1 1     1 1 52
53 15         1 1   1           1   1             1 1   1                                 1 1           1 1 1   2             53
54 13             1 1                   1         1   1 1 1 2                           1           1                   1 1   54
55 23 1   1       1 1     1 1 1   1     1 1           1   1   1 2                       2   1     1 1     2         1         55
56 21   1         1   1               1 1 1 1 1         1     1                   1   1       1   2     1   2 1           1 1 56
57 14 1   1     1   1                 1   1         2       1           1   1         1               1       1               57
58 13 1         1             2     1                   1   1                 1               1   1   1     1       1         58
59 21                   2 1 1 1     1 1 1   1       1   1 1           1   1 1           1         1     1       1       2     59
60 14 2 1           1 1           1                     1                       1   1       2 1         1               1     60
61 14   1 1     1 1                 1     1                   1               2 1               1         1 1     1           61
62 15         1   1   1   1                   1   1             1   1   1       1   1 1                             1     1 1 62
63 7 1                         1 1         1   1                 1     1                                                     63
64 13     1                             1 1     1 1             1                       3   1   1           1   1             64
65 16           1 2 1 1         1 1     1   1             1   1             1       1           1         1               1   65
66 11                             1           1   1               1   2           1                           1   1     1 1   66
67 14   1               1                 1           1 1     2             1                 1 1 1                 1   1 1   67
68 12             1 1     1       2                   1   1               1     1   1                     1 1                 68
69 8 1             1                       1             1 1 1       1                 1                                     69
70 22 1 1           1     1 1     1   1   1     1 1 1       1           2                 1     1 1 1 1             1 1   1   70
71 19       1         1         1     1   1 1 3   1                 1 1 1           1   1 1               1 1 1               71
72 14         1             1 1     1           2       1   1       1             1     1       2                     1       72
73 8                   1   2                               1     1     1       1                                   1         73
74 15                 1     1   1     1                         2 1                   1   1 1 1           1   1       2       74
75 16   1           1 1 1 1   1   2   1     1                   1           1             1         2       1                 75
76 10   1           1         1                               1                     1   1               1     1       1   1   76
77 11           1       1     1     1                 1                                 1 1 1 1   1                   1       77
78 13                                             1 1                 2   1     1                     1     1 2 1 1     1     78
79 22     1         1       1   1           2     2   1   1     1       1 1         1         1     1   1   1   1 1   1 1     79
80 14 1         1         1               1               1 1         1           1     1 1   1     1   1             1       80
81 14                           2 1           1 1 1                   1       1               1 1 1           1   1   1       81
82 13                           1     1   1         2                   1   1 1 1             1       1       1       1       82
83 17           1     1 1       1     1 1             1     2   1       1         1         1 1 1                       1   1 83
84 13     1   1           1   1 1   1   1                                   1     1           1 1     1 1                     84
85 12       1               1                             1   1 1         1   1                     1   1 1     2             85
86 18             1           1   2             1 1               1 1   1   1         1 3       1       1 1     1             86
87 20 1                       1       1     1 2         1         1 1   1         1   1     1       1   2 1       1   1 1     87
88 18 1     2   1             1       1 1               1       1 1     1   1   1     1   1     1         1                 1 88
89 16           1   1 1         1       1       1     1 1           1     1     1         1         1 1     1             1   89
90 25 1           1             1 1     1   1     1   1       1     1       2     2 1 1   1 1     1     1     2 2 1           90
91 16   1       1     1   1 1       2       1         1 1                 1   1 1         1 1             1                   91
92 18   1                 1             1 1   1   1 2         1   2     1           1           1           1   2     1       92
93 16     1 1                             1   1   1                               1 2 1 2   1   1           1   1           1 93
94 14       1                                               1   2     1       1     1     1 1     1               1 1 1   1   94
95 18 1 1     1         1     1     1   1 1   1 1 1                       1             1           1   1 1     1       1     95
96 16   1   1 1             1       2       1         1 2       1         2     1                         1             1     96
97 19 1         1     1         1           1   1       1   1   1 1         1 1       1   1   1 1         1       1 1         97
98 16     2   1 1   1                             1 1   1 1               1 1                     2   1           1   1       98
99 12                   1               1 1         1 1   1         1         1                     2             1     1     99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
20
/
08
19
/
08
18
/
08
17
/
08
16
/
08
15
/
08
14
/
08
13
/
08
12
/
08
11
/
08
10
/
08
09
/
08
08
/
08
07
/
08
06
/
08
05
/
08
04
/
08
03
/
08
02
/
08
01
/
08
31
/
07
30
/
07
29
/
07
28
/
07
27
/
07
26
/
07
25
/
07
24
/
07
23
/
07
22
/
07
21
/
07
20
/
07
19
/
07
18
/
07
17
/
07
16
/
07
15
/
07
14
/
07
13
/
07
12
/
07
11
/
07
10
/
07
09
/
07
08
/
07
07
/
07
06
/
07
05
/
07
04
/
07
03
/
07
02
/
07
01
/
07
30
/
06
29
/
06
28
/
06
27
/
06
26
/
06
25
/
06
24
/
06
23
/
06
22
/
06
Ngày
/
Tháng
Đăng Ký
Đăng Nhập