BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ TP. HCM 60 KỲ ĐẾN NGÀY 17/08/2020

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
17
/
08
15
/
08
10
/
08
08
/
08
03
/
08
01
/
08
27
/
07
25
/
07
20
/
07
18
/
07
13
/
07
11
/
07
06
/
07
04
/
07
29
/
06
27
/
06
22
/
06
20
/
06
15
/
06
13
/
06
08
/
06
06
/
06
01
/
06
30
/
05
25
/
05
23
/
05
18
/
05
16
/
05
11
/
05
09
/
05
04
/
05
02
/
05
30
/
03
28
/
03
23
/
03
21
/
03
16
/
03
14
/
03
09
/
03
07
/
03
02
/
03
29
/
02
24
/
02
22
/
02
17
/
02
15
/
02
10
/
02
08
/
02
03
/
02
01
/
02
27
/
01
25
/
01
20
/
01
18
/
01
13
/
01
11
/
01
06
/
01
04
/
01
30
/
12
Ngày
/
Tháng
00 13 2         1                         1     2         2                         1 1       1                         1 1 00
01 9       1                 1 1         1         1                 1                   1 1       1                       01
02 11   1                   1   1       3             1         1                       1   1                             1 02
03 6                 1   1       1                                                     1                     2             03
04 11                   1     1     1   1                         1 1     1             1 1       1       1                 04
05 16         1 1                         1           1           1 1       2 1     1   1     1         1         1 2       05
06 11 2     1                   1                           1   1               1   2 1         1                           06
07 8                       1               1     1         1     1 1 1   1                                                 07
08 9   1         1                                             1   1 1                   1       1     1       1           08
09 15   1         1                 1   1     1     1         1 1     1                                   2 1 1     1 1     09
10 8   1                             1               1           1                         1     2                     1   10
11 17   1             1       1         1           1       1 1   1           1   1   1         1 1 1             1   1   1 11
12 14               2           1 1                     1             1     2   1   1         1       2   1                 12
13 9   1             1     1                       1                 1                   1   1             1       1       13
14 19           1     1               1 1 1           1   1 1 2   1               1       1 2           1           1 1   1 14
15 9                               1                         1               2   1                   1     1         1   1 15
16 15       1     1 1     1           1         1                         1 2 1 1       1     1           1       1         16
17 13 1 1   1   1   1     1                         1       1                 1 1           1 1       1                     17
18 9   1     1     1         1                 1                 2     1                                   1               18
19 11   1     1             1                         1             1       1   1       2     1 1                           19
20 7   1     1         1                         1   1             1                                         1             20
21 9           1           1       2           1                         1             1         1                       1 21
22 3                                             1                                                 1 1                     22
23 14             1                             2       1   1                         2 1 1     1       2     1       1     23
24 14 1           2     1                 2             1   1   1                     4                             1       24
25 16 1   1             1 1     1 1   1 1       1                     1 1       1       1         1           1           1 25
26 7                         1           1       1 1                         1                                     1   1   26
27 9   1   1                         1     1     1               1     1                               1           1       27
28 10               2       1                         1         1                             1 1           1 1 1           28
29 5       1       1   1           1                                                 1                                     29
30 9     1     1     1         1     1                   1                   1   1 1                                       30
31 9                       1               1                             1 1   1                 1     1     1         1   31
32 15 1           1   1                     1             1 1   1             1 1           1   1     1     2   1           32
33 15 2             1 1 1       1   1                 1     1                   1     1             1     1   2             33
34 8                                           1   1         1       1   1                               1 2               34
35 13     1     1 1 1             1         1   1                   2   1                       1       1               1   35
36 10     1         1 1             1       1 1 1               1                 1                                     1   36
37 8     1                             1     1       1   1                                     1                       1 1 37
38 13                       1     1   1             1       1 2             2     1                       1         1 1     38
39 6   1                 1                                               1     1                                   2       39
40 12         1                         1                     1   1                 2                 1 1   1       1   1 1 40
41 12     1   1               1                           1               2 1                   1   1             1     1 1 41
42 12 2                 1     1   1               1       1 2             1   1 1                                           42
43 8 1                           1       1 1   1                                 2                             1           43
44 9     2     1         1                                   1 1                       1 1                       1         44
45 8                     1               1 1           1                                     1                 1       2   45
46 13                           1 1       2     1               1                         1 2 1 1 1 1                       46
47 4 1             1                                                             1                     1                   47
48 7       1                     1                                   1                             2             1 1       48
49 7 1                                     1 1       1             1       1                         1                     49
50 10                   1             1 1         1                       1                       1   1   1         1   1   50
51 10 1   1                                       1 1       1                     1 1       2               1               51
52 10   1               1 2                   1             1 2 1                                 1                         52
53 11             1       1         1                                   3       1   2                         1 1           53
54 13         1   1         1             1           1 1         1   1 1 1               1           1                 1   54
55 16     2 1 2             1     1   1         1   1     1           1 1                     1       1         1           55
56 5               1                                     1         1                                                 1 1   56
57 14           1         1       1 1     1               1           1                 1     1 2       1         1   1     57
58 11   1 1                                                       1   1 1                         1           2 1 1     1   58
59 8     1                                           1                         1           1       1       1   1     1     59
60 11       1   1                 1 1           1                 1           1     1                   1       1     1     60
61 10             1       1                       1     2               1             1       1                 1     1     61
62 12                     2     1     1                                 1   1   1 1           1     1             2         62
63 9       1               1 1         1                                                           1 1     1 1       1     63
64 11 1 1   1                       1         2                             1 1               1 1               1           64
65 11   1       1 1                 1                   1       1               1                   1   1 1       1         65
66 12                 1     1   1                   1     1   1     1                     2 1   1         1                 66
67 11                           2 1     1   1 1                 1           1   1 1         1                               67
68 9       1                 1 1                                                     1         1   1           2   1       68
69 12       1         2                   1       1 1       1     1             1                           1 1 1           69
70 11 1           1             1       1     1                     1             1   1                   1           1 1   70
71 10             1   1   1       1 1             1 1         1     1                                 1                     71
72 9                   1                         1       1         1   1     1           1           1               1     72
73 10             1   1         1     2                             1         1   1             1         1                 73
74 16               1 1       1           1   1 1     1     1       1     1         2   1   1       1               1       74
75 14         2   1       1 1 1     1   1           2   1       1                                   1                   1   75
76 13               1             1   1   1   1       2                   1                         1 1 1     1           1 76
77 10                   1                           1               1 1 1         1                   2     1         1     77
78 6           1       1   1                               1                                 1         1                   78
79 10             1   1           1         1           1   1     2       1         1                                       79
80 13     2         1           1   1 1     1 1         1                                 1               1   1   1         80
81 7                             1             1 1             1     1                           2                         81
82 14         1       1             1 2   1 1 1         1 1                     1                   1 1         1           82
83 8           1       2   1                 1               1           1                       1                         83
84 16       2               1       1   1         1 1 1   1             1           1   1               1           1     2 84
85 8   1     2                                         1         1                                       1       1       1 85
86 12         1 1             1               1               1         1                     1 1 1               1   1   1 86
87 10               1 1 1               1   1                     1   1               1   1                       1         87
88 17     1           1   1   1         1           1         1 2       1         1       1     1   1     1       1     1   88
89 7                   1                                     1 1                 1         1 1             1               89
90 8           1   1         1 1         1                                               1 1                         1     90
91 9         1         1 1                 1 2                           1 1           1                                   91
92 9                       1                   1     1 1                                 1             1         1 1     1 92
93 11   1 1                 1               2     1                   1   1                               1 2               93
94 12           1             2       1                               1       2   1               1       1     1     1     94
95 10       1     1             1                       1 1         1               1 1 1                                 1 95
96 7       1           1                     1   1   1                                   1       1                         96
97 11         1 1             1       1                 2                   1 2         1   1                               97
98 9     1                   1                   1     1 2                           1                         1         1 98
99 14       1 1 1                 1         1     1                     1   1       1 1 1               1     1   1         99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
17
/
08
15
/
08
10
/
08
08
/
08
03
/
08
01
/
08
27
/
07
25
/
07
20
/
07
18
/
07
13
/
07
11
/
07
06
/
07
04
/
07
29
/
06
27
/
06
22
/
06
20
/
06
15
/
06
13
/
06
08
/
06
06
/
06
01
/
06
30
/
05
25
/
05
23
/
05
18
/
05
16
/
05
11
/
05
09
/
05
04
/
05
02
/
05
30
/
03
28
/
03
23
/
03
21
/
03
16
/
03
14
/
03
09
/
03
07
/
03
02
/
03
29
/
02
24
/
02
22
/
02
17
/
02
15
/
02
10
/
02
08
/
02
03
/
02
01
/
02
27
/
01
25
/
01
20
/
01
18
/
01
13
/
01
11
/
01
06
/
01
04
/
01
30
/
12
Ngày
/
Tháng
Đăng Ký
Đăng Nhập