BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Bình Dương 60 KỲ ĐẾN NGÀY 21/08/2020

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
Ngày
/
Tháng
00 10   1     1                     1 1               1                       2                   1               1       1 00
01 9                 1       1       1                   1                             1       1 1             1     1     01
02 14                       1     1                 1           1   1           1 1 1         1 2                   1   1 1 02
03 8             2                                       1       1                                 1         1 1     1     03
04 6       1                               1 1   1         1                                               1               04
05 11               1   1                   1   1 1                 1                                 3     1       1       05
06 8   1       1                     1                       1   1                         1 1                   1         06
07 11 1             1 1               1                       1                     1         1 1       1 1             1   07
08 10       1                               1       1                                     1         2 1         1       1 1 08
09 14                     1       1   1   1         1     2   2 1   1                     1       1                   1     09
10 7                       1   1   1   1 1                                     1 1                                         10
11 9                       1   1     1   1 1                             1     1   1                         1             11
12 11     1   1                               1                 1           1 2                 1   1   1 1                 12
13 6 1           1     1           1                                           1                                     1     13
14 10       1   1           1 1                                 1       2         1       2                                 14
15 14               1 1       1 1                 1   1       1                   1   1 1 1           1   1         1       15
16 5                     1                                               2   1         1                                   16
17 10               1             1                 1   1           1                   1 1 1                     1   1     17
18 23               1     1 2   1   1 1           1     1 1       1 2       1       1       1 1 1   1     1   1     1 1     18
19 17   1   1     1 1                   1   1       1             1   1         1 1 1   2               2   1               19
20 15     1                     1 1   1         1     1 1           1     1                   1   1           2           2 20
21 11   1                         1 1   1               1   1           1           1 1             1                 1     21
22 12       1 1       1   1   1               1                         1 1     1           1         1   1                 22
23 11       1           1               1 1         1                                 1       1           1     1   1 1     23
24 10                                             1   1     1   1       1   1       1                 2               1     24
25 7     1             1         1           2       1                       1                                             25
26 9         1     1                 2                               1                           1 1     1 1               26
27 6                               1                                       1 2   1                               1         27
28 17     1     1 2                     1       1     1 2       1   2 1                   1 1               1     1         28
29 9           1       1     1         1               1     1           1     1     1                                     29
30 12   1 1       1   1                     1   1         1         1                   1     1                   1       1 30
31 11                       1                 1             1 1                 1   1 1         1       1     1           1 31
32 9     1     2                                                 1       1       1     1         1                   1     32
33 13         1 1     1   1               1   1                               1     1             1   1 1   1             1 33
34 7 2   1                   1                                   1         1                                   1           34
35 2                                                   1           1                                                       35
36 11           1   1     1                       1   1 2           1   1     1                           1                 36
37 14                 1       2 1           1               1       1       1 1     1                     1         1   1 1 37
38 11           1     1     1   1                 1 1                   1             1             2                 1     38
39 9         1     1     1         1 1                             1                   1                           1 1     39
40 7       1     1 1   1                                 1             1                                           1       40
41 15       1     1   1 1   1     1   1               2   1                     1 1         2                 1             41
42 5     1                             1   1                           2                                                   42
43 8 1                             1   1                                                 1       1       2           1     43
44 13                         1                 1 1           1 1         1             1       1   1 1 1   1           1   44
45 11   2   1             1               1     1                       1                       1                 1 1     1 45
46 6         1         1                     1               1                         1                       1           46
47 7   1                     1 1 1                                             1   1   1                                   47
48 15                       3 1 1     1 1             1 1               1             1           1         1     1   1     48
49 7             1                 1     1                                             1     1         1         1         49
50 11     2                                       1   1               1   1 1       1                       1 1   1         50
51 9                           1   2         1                         1   2                           1 1                 51
52 10 1                 1           1   1 1               1       1                   1                       1       1     52
53 13                             1     1               1       1     1   1   1     1           1     1 1 1               1 53
54 7                     1                 1                 1             1               1 1             1               54
55 8         1                                     1       1     1   1       1                   1                 1       55
56 16     1             1     1                     1 1 1 1     1                 1   1             2 1             1   1 1 56
57 11           1         1             1               1                                     2         1             1 1 2 57
58 12                     1                       1   1     1               1     1 1     2                 1 1 1           58
59 9       1       1     1   1               1                 1                 1             1                   1       59
60 12   2     1                         2     1                       1   2     1         1                         1       60
61 13       1                       1 1   2       1       1 1                     1     1       1       1         1         61
62 13 1     1 2                   1   1   1     2                 1       1     1             1                             62
63 7           1               1   1                     2                                                 1 1             63
64 9 1           1         1                     1   1       1   1                               2                         64
65 13 2         1                   1     1     1           1         1       1     1 1                         1 1         65
66 11                   1               1           1       1         2       1     1   1                         1 1       66
67 13 1 1     1         1     1 1   1                         1                 1         2 1   1                           67
68 11                     2               1   1     1   1   2                         1                                 2   68
69 7 1                                               1                           1 1     1       1           1             69
70 8     1                                 1     1               1             1                           1 1         1   70
71 9             1                             3                   1 1               1     1   1                           71
72 10 1     1       2     1                                     1 1         1                           1               1   72
73 6   2       1     1                 1                                   1                                               73
74 12   2       1     1 1   1                                   1         1                           3     1               74
75 12                       1 1 1         1     1     1       1 1     1                           1   1       1             75
76 13     1     1     1                       1 1   1 1 1   1                 1                                 1   1     1 76
77 13           1               1         1       1             1         1 1                   1   1     1     1 1 1       77
78 14       1             1                 1             2                 1 2 1 1         1       1         1         1   78
79 14         1 1   1 1           1       1                 1       1   1                     2               1 1       1   79
80 11 1     2                     1                       1       1         1     1             1 1               1         80
81 9 1               2                     1                     1                         2                 1   1         81
82 15     1                       2         1                 1 1     2         1 1       1   1         1       1     1     82
83 11   1 1   1                               1   1           1                 1                 1 1     1             1   83
84 8     1       1     1   1                                     1                         1             1     1           84
85 12     1               1                 1             1       1                   1                 2 1     1   1     1 85
86 11       1           1     1               1     1       1                           1     1     1           1 1         86
87 7                   1                       1                       1 1 1                       1         1             87
88 13     1           1         1 1     1       1                 1   1 1             1 1                   1           1   88
89 17         1   1 1 1   1     1 1   1       1 1             1 1       1 2                 1               1               89
90 8             1                       1       1 1     1                             1       1   1                       90
91 11 1       1     1                             1             1                     2       1           1 2               91
92 15                 1       1 1 1 1 1           1     1   1                     1       1 1     1             1     1     92
93 14 1           1 1       2   1           1                     1 1       1             1           1 1           1       93
94 9                   1                   1         1       1       1         1 1                             1       1   94
95 10       1                     1           1     1       1           1             1   1                             1 1 95
96 9         1               1         1     1 1             1       1                     1                             1 96
97 8 1 1       1   1                     1                                                   1         1               1   97
98 9   1         1     1           1 1     1                                         1     1                   1           98
99 16         1   1                         1       3   1   1   1   1 1             1           1 1   1           1         99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
Ngày
/
Tháng
Đăng Ký
Đăng Nhập