BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Gia Lai 60 KỲ ĐẾN NGÀY 14/08/2020

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
Ngày
/
Tháng
00 11 1                     1 1       1 1                     1     1 1                             1       1 1             00
01 8                 1       2     1                 1                     1     1                                   1     01
02 10                 1 1     1             1       1     1 1 1                     1                 1                     02
03 12                 1                       1           1           1 1 1   1           1 1               1       1   1   03
04 9                         1     1                   1         1                       1   1             2           1   04
05 9           1     2               1   1                                         1     1                         1   1   05
06 14             1   1 1     1       1           1             1     1 1                                   1 1   1 1 1     06
07 7                                   1           1           1         1                         2           1           07
08 11                   1       1   1                       1   1   1               1   1               1 1 1               08
09 9           1         1     1                                           1   1             1             1             2 09
10 7 1             1           1 1   1                                                       1       1                     10
11 12     2           1 1                   1   1       1           1             1     1                       1   1       11
12 8             1                                 1         1   1             1         1         1               1       12
13 9     1         1 1         1     1                               1                       1     1         1             13
14 17 1   1     2   1       1   1                 1   1 2         1     1                     1   1 1 1                     14
15 19 1 1                         1     1   1   1 1 1     1         1 1       1           1       1         1 1 1   1   1   15
16 10   1       1   1                 1                 1                 1 1         1 1         1                         16
17 12           1             1         1                         1   1         1       1         2     1   1   1           17
18 11     1   1 1     1                     1   1                             2                     1     1   1             18
19 12         1             1     1 1 1                   1 2                         1                   1               2 19
20 9                             1 1           1   1 1                                 1       1         1           1     20
21 4                           1           1           1                                                           1       21
22 16         1 1           3           2           1 1       1   2   1 1                             1 1                   22
23 9                               1                                     2 1                   1     1   1   1       1     23
24 15   1                               2 1 1 1     1     1             1       1           1   1   1     1             1   24
25 12   1                         1   1       1 2 1         2     1     1                 1                                 25
26 12           1               1     1     1           1 1                 1     1       1 1     1             1           26
27 6                             1       1                   1   1                     1                           1       27
28 15   1     1               1           1     1         1         1             3 1   1     1   1                       1 28
29 8       1         2                     1                       1         1         1         1                         29
30 12     1     1         1         2     1                         1         1 1           1           1         1         30
31 9 1     1   2           1                                                                   2                     1 1   31
32 17       1 1                   2     1       1         1   1     1         1 2               1         1     1       1 1 32
33 4     1               1                                           1             1                                       33
34 11     1             1     1   1         1                     1     2               2                       1           34
35 9                           1       2                         1 1                 1               1                 1 1 35
36 8   1   1                 1 1                     1                   1     1           1                               36
37 13                                       1   1           1                   2     1 1 1     1     1         1 2         37
38 12         3                       1           1         1 1               1           1       1     1                 1 38
39 8               2         1     1                                         1       1 1                 1                 39
40 9         1                             1       1 1 1           1   1                   1                     1         40
41 10       1                   1         1   2     1             1                     1       1                 1         41
42 12       1     1       2                   1 1                   1       2                   1             1         1   42
43 9           1                               1           1   1                     1   1       1 1                   1   43
44 8   1     1                               2                                   1       1 2                               44
45 6                     1 1               1                                                 1                       1 1   45
46 16     1 1                               1     2   1         1 1             1             2           1 2 1           1 46
47 11             2                                             1     2     1   1         2 1                       1       47
48 12 1                 1         1           1         1           1               2           1   1   1           1       48
49 5                 1     1     1                                                 1         1                             49
50 12                               1     2                   1         2   1 1             1         2             1       50
51 11   1                 1     2         1               1     1         1 2                             1                 51
52 10   1         1                       1                             1     1     1           1   2         1             52
53 14     1 1                             1                         1   1       1   1   2               1     1       1   2 53
54 13 1             1       1     1     1     1                           1 1     1                 1           2     1     54
55 15             1       2     2         1   1         1                                             1 1 1 1 1     1   1   55
56 7               1   1                       1                               1     1                         1         1 56
57 16 2 2 1               1 1                       1         1                               1 1 1   1         1 1       1 57
58 15             1     1               1 2         1     1             1             2     1   2       1             1     58
59 11       1       1                           1           1 1                           1     1       1   1   1   1       59
60 13                     2   1       1 1             1 1             1       2         1                   1 1             60
61 12       1       2         1       1       1   1             1                 1         1                         1   1 61
62 12     1         1   1             1               1   1                       1   1     1           1 1             1   62
63 9       2         1 1           1             1   1     1                                                       1       63
64 9                 1     1 2                                     1     1                       2                   1     64
65 9     1                       1       1       1 1         1                   1                       1   1             65
66 11 1           1     1       1 1                     1     1           1 1                             1 1               66
67 10       1       1                               1               1   1 1   1 1                 1               1         67
68 12   1                                         1   1 1   1         1   2   1           1                     1   1       68
69 16 1         1                 1           1   1     1       1         1 1         1               1 1         1   1 1 1 69
70 7                                                   1         1     1           1           1             1         1   70
71 13   1       1 1 1           1 1       1         1                 1           1                           1 1       1   71
72 9   1         1                                   1         1       2   1                       1       1               72
73 15 2   1 1     1                         1       1     1       1         1         2     1                     2         73
74 7 1 1     1               1                             1                       1                           1           74
75 5                                 1                   1           1           1 1                                       75
76 11   2         2   1   1 1                 1           1     2                                                           76
77 15 1       2         1   2         1           1           1 1           1     1   1   1                       1         77
78 8                         1         1               1   1                         1           1   1 1                   78
79 12                     1         1               1               1                 1   2 1 2                   1   1     79
80 8 1       1         1         1                   1                     1                       1                 1     80
81 15 1                 1   1 1   1     1                                         1 1 1           1   2     1       1   1   81
82 9             1 1   1       1             1                       1                             1 1           1         82
83 11         1                       1               1   1 1             2       2                           1     1       83
84 7     1 1               1                   1       1                                     1           1                 84
85 10         1                         1   1   1 1       1 2   1                                                     1     85
86 14       1             2         1           1     1               1       1               1   1     1 1   1         1   86
87 14     1               1               1   1           1     1             1   1         1                 1     1 2   1 87
88 12             1 1 1 1           3                         1                 1                     1         1         1 88
89 6       1       1   1                       1                             1                           1                 89
90 9       1                                     1       1   1   1                                 2             2         90
91 6                 1                                       1           1     2                                 1         91
92 13                                 1     1                 1       1   1           1     1 1 2       1         1   1     92
93 10   1 1         1     1     1   1               1           1 1                                             1           93
94 7 1           1                         1                     1 1                                   1                 1 94
95 8           1                   1 1                       1 1 1                     1             1                     95
96 13     1   1       1 1                 1   1   2 1 2                             1       1                               96
97 11           1 1                     1     1 1 1         1   1     1                                 2                   97
98 6                                       1                                       2   1     1           1                 98
99 10         1 1           1                         1 1           1               1         1   1         1               99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
Ngày
/
Tháng
Đăng Ký
Đăng Nhập