BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Hải Phòng 60 KỲ ĐẾN NGÀY 14/08/2020

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
Ngày
/
Tháng
00 14                   1 1 1               3 2                 1           1     1   1                               1 1   00
01 15         1           1     1         1       2           1     1   1             1   1 2       1                   1   01
02 20     1   1   1 1     1         1 1     1 1     1 1   1   1 1           1     1       1             1     1     1       02
03 24     2           1 2 1       1   1       1                         2     1 1 1 1 1       1       2 1   3     1         03
04 11 1             1 1           1     1     1 1   1                                                   1         1   1     04
05 13     1 1 1                             1     2 2                   1   1 1                         1   1               05
06 14 1           1                       1           1   1   1               1                 1     1 1   2 1           1 06
07 17 1 1     1 1               2 2   1         1     1       1       1           1       1                   1       1     07
08 13                 1 1 1   1 2                           1   1 1         1         1     1     1                         08
09 13 2                 1               1       1                 1           1               1 1                 1 1 1 1   09
10 11                             1   1                   1       2                             1             1 1   1     2 10
11 14             1         1           1   1 1                                 1 1 1     1           2         1     1 1   11
12 16 1   1     1             1 1     1             1 1 1                             1             1 1   1   1   1 1       12
13 15   1     2       2   2       1                                 1   1         1                   1       1     1   1   13
14 17 3 2     1     1                     1 1               1       1           1   1 1         1                       1 1 14
15 11     1 1 1                                 1       2                                               1         2     1 1 15
16 8       1 1   1 2                     1                         1           1                                           16
17 14     1       1   1     1   1 1           1                     1 1   1                     1           2   1           17
18 18                       2 1       2     1     1   2         2                   1 2       2     1                 1     18
19 18       1     1         2               1     1   1         1           1       1   1       1 1   1   1       3         19
20 12                 1   1         1                     1 1                   1             1             1     1 1     2 20
21 18   1       1   1                     1   1     1 1               1           2     1       1   1     1   1   2       1 21
22 18 2     1 1 1   1   1 1     1           1           1   1           1         1     1       1         1   1             22
23 19       1             1       1     1   1 1 1             1           3     1         2         1 1 1       1       1   23
24 10       1           1                   1   1                             1         1     1 1           1             1 24
25 13       1               1 1     1               1                 1 1     1             1     2           1   1         25
26 16 1     1             2   1               1       1         1   1 2           1           1 2                     1     26
27 12             2 2                 1         1                     1       2       1         1 1                         27
28 22 1   1   1 1 2 1   1         2     1             1   1         1 2       1       1                       1 1     2     28
29 10     1 1     1                               1     1                           1   1 2               1                 29
30 17   2             2   1                                 1 1       1   2   1             1         1 1   1   1   1       30
31 19       1   1   2     1 1   2         2 1             1 1           1 1           1         1   1       1               31
32 16     1 1   1 1   1                 1     1   1         1   1   1       1       1             1         1     1         32
33 17 1   1             1       1                 1 1         1               1 1 1       1 1 1                 1 2   1     33
34 16           1   1   2           1           1   1           1     1 1                   1       1 1 1         1   1     34
35 10   1 1   1       1                                                 1   1     1         1   1     1                     35
36 14                 1   1 1 1           1             1     1                       1   1     1             1 1       1 1 36
37 16               1         1 1     1                       2 1 2     1           1         1                 1 1 1 1     37
38 28   2     1     2 2   2 1   1   1   2     1         1 1 1 1         2 1   1               1     1 1   1         1       38
39 14   1         1     1   1 1                 1     1 1     1           1     1                   1         1   1         39
40 19                   1     1 1           2     2   1               1                 1   1     1   1   1     1     2 1 1 40
41 19         1               1 2 1 1     1 1   1 1 1       1   1     1                 1       1           1       1     1 41
42 11     1       1       2   1   1       1               1             1           1                       1               42
43 12                 1             1                 2 1     1   1 1 1           1                         1   1           43
44 17                 1                 1           1     1       1                 1       2 2         2 3       1     1   44
45 12   1                         1   1 1                               1 1     1 1             1         1   1           1 45
46 19     1       1 1 2 2           1 1   1     1         1               1 1           1 1 1           1             1     46
47 18 1           1       3     1             1           2     1 1     1   1       1           1   1 1               1     47
48 23               1   1         1     1             1     1       1   2 1 1     1 2 1       1 1   1           1 1   1 1 1 48
49 13 1           1     1             1               1 1 1 1       2       1     1                                     1   49
50 19   1     2               1       2                     1 1   1         2         1 3                   2     1       1 50
51 16 1                       1     1                   2       1   1 1       1 1       1             1   1   1 1   1       51
52 15     1 2     2 1                       1                           1     1 2       1         1         1           1   52
53 9   1                 1                           1 1                                   2             1 1             1 53
54 19 1     2   1       1   2     1     1     1         1                 2               3                         2 1     54
55 17 1         2   1   1         1     1 1     2   1           1           1               1           1   1       1       55
56 17 1   1           1     1   1   1     1                           2   1     1       1   2 1         1 1                 56
57 20       1     1   1     1     2     1     2 1 1               1   1           1   2   1             1       1     1     57
58 19       1     1 1       1         1       1             2 1 1           1 1       1   1             1       1     2 1   58
59 16         1 1     1         1 2             1     1                             2                   1   1   1   2   1   59
60 8                 1                                     1 1     3                       1   1                           60
61 15 1                         1     2           2     2   1       1 1     1   1                               1       1   61
62 17 1   1         1       1           1 1 1     1 1                         1 1 1 1   1           1 1 1                   62
63 16   1                   1         1       1     1         1 1 1               2               2 1     1   1     1       63
64 18           3     2             1     1             1 1 1   1     1         1         2       1   1         1           64
65 9 2 1                                       1 1                     2     1             1                               65
66 18     1               1 1 1     1             2     1       2     1 1                       1 3 1   1                   66
67 16               1         1   1     1         1                           1     1 1 1     1 1   1   1     1   1       1 67
68 16 1       1                   1 1     2         1   1 1                     1     1   2           1   1               1 68
69 16       1   1     1 1       1   2 1             2   2                   1                           1 1               1 69
70 17       1     1 1   1               1       1   1     1       1             1       1   1 1 1     1     1       1       70
71 27   1 3     1       1           1 3 1 1   1 1     1   4               1 1   1                     1   1   1 1       1   71
72 13       1   1                   1                 1   1               1   1 2                 1 1     1             1   72
73 20       1       1 1     1   1         1   3       1     1 1           1   1                   1 1       1   1   1     1 73
74 16   1                         2       2       2 1 1   1                 1       1 1 1     1       1                     74
75 7                                     1             1     1   1 1 1                                                   1 75
76 19           1         1 1           1               1         1 2 1   1       1     1 1 1     1 1       1 1 1           76
77 14           1       1     1               1                 1           1 2   1 1     1     1       1 1                 77
78 22         1   1         1 1 1       1 1       1       1     1 1     2 1     1   1     2       1 1     1     1           78
79 19   1     1                 1 1   1 2             1       1                   1   1       2   1     1 2   1         1   79
80 16       1   1       1 1 1                   1           1   1             1   1   1       1     2               1     1 80
81 13   2 1                   1       2     1                     1     1             1         1                   1   1   81
82 23   1         1           2     1   1   1   3     1       2           1       1           1         2 1   1 1     1 1   82
83 23   1   2           1   1               1 1     2   1       1 1         2   1   1       1     1   1 1         1 1   1   83
84 19   1         1     1     1     1   1   1     1     1 2   1 1 1 1 1           1           1               1             84
85 5         1                     1             1                                 1             1                         85
86 21 1         3                 1                         2 2   1 1       1 1 1           1 1                 1 1   1 1 1 86
87 20     2                   1             2                 1   1   1 1 1 2 1 1 1   1     1       2         1             87
88 17                 1             1         1 1   2   1   1     2 1 1   1             1   1     1   1                     88
89 13   1     1   1                       1 1   1 1 1         1                                     2           1         1 89
90 13 1 1                                           1 1               1   2             1 1       2           1       1     90
91 14         1                           2                 1     1         1           1     1     1 1   2           2     91
92 15     1                                 1       1     1         1       1 1 2       1 1   2   1           1             92
93 22     1     2             1 1     1 1     1                     2               1   1   1     1   2             2 1 2 1 93
94 16       1       1               1   1 1                 1   1 2                   1             1   1 1   1     1   1   94
95 18     1   1 1               2 1 1             1   1         1         2   1     1 2                     1     1         95
96 14         2                                 2     1     2   1   1   1                       2                 1       1 96
97 14   1   1       1   1   1 1                           1                         2         1               1 1   1     1 97
98 15         1   1         1 3     2         1 1                                   1   1   1                 1 1           98
99 16                     1         2 1 1   1       1   1   1     1                     2 1       1         1       1       99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
Ngày
/
Tháng
Đăng Ký
Đăng Nhập