BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Ninh Thuận 60 KỲ ĐẾN NGÀY 14/08/2020

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
Ngày
/
Tháng
00 9                 1                                 1                       1   1         1 1           1   1         1 00
01 13                   2       1         1   1             1   1                       1 1 1         1     1             1 01
02 9       1                             1       1                                     2     1   1     1 1                 02
03 6                         1     1       2 1             1                                                               03
04 12                                           1   1         2       1         1     1 1     1     1                 1 1   04
05 10     1                                           1             1         1 1                     1 1   1           1 1 05
06 4                         1                                                   1                                     1 1 06
07 12       1   1   1                     2           2                   1 1           1                               1 1 07
08 6                                             1                         1     1     1                       1     1     08
09 8                 1   1                     1           1     1 1                                   1         1         09
10 11 1               1         1       1                             1     1   1             1   1         1 1             10
11 14 1 1                     1 1                     1       1         1   1 1               1 1         1         1   1   11
12 11 1 1         1       1           1   1   1       1                         1                       1         1         12
13 12       1     1       1         2     1 1 1               1   1               1                       1                 13
14 13 1               1               1   1 1 1             1           1                       1 1 1           1   1       14
15 12       1   1           1   1   1                 1     1             2                     1                     2     15
16 14         1           1 1   1   1 1     1                       1 1         1                     1     1       1 1     16
17 17   1         1   1 2             1 1   1                           1 1     1 1           1 1         1   2             17
18 18 1       1       1 2 2         2                             1 1         1 1   1                 1   1   1 1           18
19 9                           1                         1   1 1 1           1             1                   1       1   19
20 13 1       1   1     1               1 1   2     1         1 1             1   1                                         20
21 9 1             1     1       2                                                                 1 1           1   1     21
22 14   1     1                 1     1             1   2 1     1         1         1 1     1           1                   22
23 11                 1       1                     1 1                     1           2                 1 1         1   1 23
24 11       1 1   1             1 2       2             1                                               1                 1 24
25 9     1             1                                           1   1         1   1   2 1                               25
26 8       1       1   1                         1             1                             1   1                   1     26
27 12 1             1         1               1         1   1                         1 1     1   1                 1 1     27
28 9     1           1               2   1       1 1                         1             1                               28
29 11                 1     1                         1                   1               1     1   1             2   1 1   29
30 9     1                                         1   1           1 1 1                 1       1                   1     30
31 10     1                       1                     1             1       1 1               1         1 1 1             31
32 11                 1       1             1   2       1                       1     1     1       1                     1 32
33 9         1                   1               1             1 2               1     1                     1             33
34 10 1         1 1               1 1 1             1           1             1                           1                 34
35 8 1 1       1         1                   1   1       2                                                                 35
36 7       1               1             1           1                   2                               1                 36
37 7                               1           1                   1 1                 1   1     1                         37
38 12   1         1                 1         1         1 1             1   1     1                       1 1       1       38
39 14 1 1 1   1   1         1                         1   1               1         2               1 2                     39
40 7               1                             1   1                 1           1       1           1                   40
41 11                       1         1 1     1 1 1 1 1             1                                 1   1                 41
42 9                                                 1     1         1   1 1       1 1   1             1                   42
43 16 1 1 2     1                               1     1           2 1         1         2 1   1           1                 43
44 5               1                 1                           1               1 1                                       44
45 10                 1                         1       1   1 1       1                     1         2                 1   45
46 11                       2                 1               1         1             2   1           1           1   1     46
47 16         1     1             1   1     1   1         1     1         1 1       1             2         2       1       47
48 9               1 1       1 1     1                       1   1                                     1       1           48
49 15 1       1 1           1                 1       1   3       2               1   1       1 1                           49
50 8                                     1         2           1             1                 1 1           1             50
51 10           2               1 1 1                       1               1         1                       1           1 51
52 13 1       1 2       1                                 1 1   1     1   1               1           1       1             52
53 15   1               1   1   1     1           1         1       1                     1   1 1       1       1   1     1 53
54 17         1   1       2     1           1       1             1   1 1   2   1       2           1           1           54
55 14       1                 1       1           2               1       1               1     2     1       1   2         55
56 8               1       1   2   1                 1                               1                         1           56
57 12   2         1     1               1                       1     1           1                 1 1                 1 1 57
58 12             1 1   1                 2             1     1       2     1                       1                     1 58
59 3                           1       1                                           1                                       59
60 20 1                   1 1 1 1     1 1     1     2   1   1                   1           1 1     1   1         1     1 1 60
61 12       1         1 1     1             1     1               1                                           2   2     1   61
62 15           1     1 1 2                             3         1     1     1       1       1 1             1             62
63 7             1                 1   1                       1                                     1   1 1               63
64 6   1                                       1                           1         1 1                       1           64
65 4                                                                 1       1                         1   1               65
66 9     1 1                         1 1                     2                     1   1                         1         66
67 14           1           1                   1                             1 1 1                   1   1     1   3   2   67
68 15     1 3       1 1                       1             1       1         1                 1           2       1   1   68
69 9                   1 1                                       1       1       2               1 1                     1 69
70 7   2       1                   1     1   1                                                                       1     70
71 9                         2         1                                     1 1 1                 1           2           71
72 12     1             1               1       1 1 1                                 1   1     2   1           1           72
73 9                       1                               1 1                 1     1     1           1           1     1 73
74 11 1                   1       1   1         1               1                                 1       1     2   1       74
75 10               1       1         1                 1       1       1                       1   1               1 1     75
76 10     1   1 1                       1                 1   1   1                 2                               1       76
77 10                     1   1   1         1                       1               1             1       1 1             1 77
78 6       1     1 1         1                             1   1                                                           78
79 6             1                     1   1                                     1 1                                 1     79
80 12     1 1 1                             1                   1               1   1     1 1 1         1         1         80
81 14                         1                 2   1     1     1   1     1           1     1   1           1         1 1   81
82 13         1       1     1     1 1           1   1       1           1 1 1   2                                           82
83 11       1   1   1 1                                   2             1     1                         1   1   1           83
84 10               1       1 1                   1     2 1         1                       1       1                       84
85 14       1 1         1 1       1               1                 1   1   1         1   1 1     1           1             85
86 11                           1   1       1             1           1       1     1         1                 1     1 1   86
87 6           1                       1           1                 1           1       1                                 87
88 9             1                       1 2               1 1                           1   1     1                       88
89 7   1     1     1         1   1               1                                                                       1 89
90 12   1         1         1   1       1   1                       1             1               1         1       1   1   90
91 16 1         1   1                         1   1           1 1   1                     1 1 1   1           3           1 91
92 8 1   1           1                                                     1 1       1             1 1                     92
93 9             1       1       1                           1         1   1               1       1                 1     93
94 9     1                       1                         1 1       1   1         1       1     1                         94
95 15                             1 1   2     1                     1 1 2                         1     1         1 2   1   95
96 8     1 1   1                                 1                     1   1                           1         1         96
97 8                                   1       1     1   1               1                             1     1   1         97
98 11   2     2     1             1             1                                       1 1   1           1                 98
99 13     2       1           1     1     1 1       1 1                                               1   1       2         99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
Ngày
/
Tháng
Đăng Ký
Đăng Nhập