BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Trà Vinh 60 KỲ ĐẾN NGÀY 21/08/2020

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
Ngày
/
Tháng
00 9         1           1           1                                               2             1       1 1         1   00
01 8                 1                                         1     1           1                   2         2           01
02 8   1                       1     1     1 1               1                                       1               1     02
03 11                   1         1 1   1   1                   1 1 1     1                 1     1                         03
04 9     1     1 1                                       2 1             1     1                           1               04
05 15             2       1             2                 1             1                               1 1       1 2   1 2 05
06 15                 1               1         1     1                           1   1       1 2     2   2       1     1   06
07 18       1 1             1       2 1       1 1   1         1           1 1   1       1 1                 1 1 1           07
08 9                                 1       1     1         1             1     2   1                       1             08
09 9         1 2         1             1   1           1             1 1                                                   09
10 13   1 1               1     1               1                   1 1 1             1     1                   1   1 1     10
11 11     1     1 1         1           1             1           1               1                     1 1   1             11
12 10 1 1       1   1 1       2                     1                         1                           1                 12
13 8         1                                     1             1 1         1                   1     1       1           13
14 12                           1   1             1               1                         1       1     1   1 1   1 1 1   14
15 3                   1                           1                                                                 1     15
16 14     1       1           2 1                 1   2                 1           1     1     1                   1     1 16
17 10       1             1   1 1 1               1     1   1               1                               1               17
18 9     1               1 1       1           1                                         1       1               2         18
19 11   1               1               1   1                 1         1         1               1     1             1 1   19
20 10           1 1           1                           1     1                       2   1           1               1   20
21 6                                                     1 1                 1     1         1                         1   21
22 7         1             1         1                 1       1                                   2                       22
23 11   1             1     1 1   1 1                       1                                         2                 1 1 23
24 12   1   1     1 1                   2         1   1                             1                         1   1 1       24
25 15     2   1     1           1                   2 1   1     1                           1   1   1     1             1   25
26 6             1                     1     1   1       1         1                                                       26
27 17               2             1   2   1       1   3                       1 1         1 1     1     1   1               27
28 11 1     2                                   1         1           1 1                     1       1 1           1       28
29 5           1 1       1                           1                       1                                             29
30 14                 1         1 1         1     1     1   1 1             1   1       2   1                       1       30
31 15       2   1       1                     2   1       1 1                   1 1       1       1           1           1 31
32 11                   1       1           1                         1                 1 1 1   1   1     1   1             32
33 14                       1 1   1     1               3 1         1                 1           1         1 1           1 33
34 13     1   2 1     1     1 1   1                         1       1                         1                 1         1 34
35 10       1             1 1         1 1                     1   1 1   1         1                                         35
36 5         1                           1             1                                       1     1                     36
37 8   2                             2           1             1       1                       1                           37
38 7                                   1       2             1       1                     2                               38
39 8                                                         1       1       1   1 1     1                   1           1 39
40 8           1             2     1                           1               1 1     1                                   40
41 9 1                               1             1           1     1         1         1                   1   1         41
42 8                           1       1         1                       1             1     1                 1     1     42
43 13 1           2   1 1   1   1 1               1 1       1                                 1                       1     43
44 10         2     1   1 1               1               1                         1         2                             44
45 13       1         2   1                           1   1     1         2           1       1     1 1                     45
46 13               1 1             1             1 1       1     1 1                       1 1   1     1       1           46
47 10     1           1                       1     1         1             2   1     1             1                       47
48 13 1 1                 1       1 1     1 2                             2         1               2                       48
49 7                   1   1       1         1                         1           1                     1                 49
50 15     2                           1     1   1                   1         2       1           1 1       1         2   1 50
51 7             1                                 1                                               3       1     1         51
52 11   1                   1         1   1             1         1         1           2 1                           1     52
53 12 1   1 1     1     1     1                           1         1           1     1               1   1                 53
54 11     1   1 1                         1     1               1 1             1       1             1           1         54
55 12         1                           1   2                         1           1 1             1       1   1       1 1 55
56 4               1                     1                                     1                                         1 56
57 8               2                         1             1 1                             1                     1     1   57
58 11                           1 1 1     1 1                   1 1                 1         1   2                         58
59 8 1             1     1       1             1                           1                         1     1               59
60 14         1       1               1   1                 1 1   1       1       1   1             2 1 1                   60
61 10                                   1   1             2 1                   1           1         1       1           1 61
62 6                                 1         1           1   1   1                         1                             62
63 10           1   1               1               1                   1   1           1 1   1                         1   63
64 10       1 1       1             1             1 1                   1     1               1                           1 64
65 14     1 1     1       1 1 1                       1     1         1           1               1       1   1         1   65
66 15               1   1                               1     1     1       3 1                 1           1 1 1   1     1 66
67 11       1   1 1           1                             1   1                 1       1 1               1   1           67
68 8     1                                   1                 1                       1       1 1       2                 68
69 8       1         1             1                   1         1                 1       1               1               69
70 7                                                 1     1 1     1       1       1           1                           70
71 12 2                     1       1     1               1           1                     1     1           1   1 1       71
72 17                                               1   1             1 1 2   2 1   1   1 2     1             2     1       72
73 12   1   1                                     1               1       1   1           1     1 1   1   1           1     73
74 15 1     1       1                           1 1             1         1   1   1 1                 1 2   1   1           74
75 15   1 1       1       1     1             1                 1           1           1                 1     2 1   2     75
76 11       1       1 1                 1 3                             1             1                   1 1               76
77 14         2 1         1           1 1   2           1 1   1                       1           1                 1       77
78 10                   1     1                       2 1             1       1   1           1                         1   78
79 15     1             1   1   1           1         1 1     1             1         1 1                         2 1     1 79
80 6     1             1 1                                                 2 1                                             80
81 10 1         1       1         1             1     1 1           1                                     1     1           81
82 8       1           1                 1         1         1                     1                       1             1 82
83 13 2                           1       1   1                   1 1 1             1   1       1     1         1           83
84 10                 1         1         1   2               1       1             1         1                         1   84
85 11           1           1             1 1               1   1                     1   1     1       1   1               85
86 12                   1     1   1             1         1 1             1     1         1 1           1         1         86
87 9 1 2                         1                     1                 1                                       1   1   1 87
88 7         1 1   2                       1     1                 1                                                       88
89 13             1             1 1                               2     2 1   1       1     1           1           1       89
90 9 1 1             1           1             1                 1             1   1                           1           90
91 8                                       1                       1   1 1 1     1             1                         1 91
92 8                       1     1                               1   1                                               2 2   92
93 12                       1   1   1                               1 1                 1 1     1 1     2           1       93
94 10                   1   1                       1 1               1   1   1                     1       1     1         94
95 12 2                             1   1       1       1         1             1             1   1     1               1   95
96 11   2                 2         1       1 1                       1         1 1                                   1     96
97 11   1         1     1     1               1                                   1 1                     1       1 1 1     97
98 13 1         1   1         1                 1 1           1 1                         1     2             1     1       98
99 15                 1         2     1 1       1 1 1                   1       1     1       1         1         1 1       99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
Ngày
/
Tháng
Đăng Ký
Đăng Nhập