BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Vĩnh Long 60 KỲ ĐẾN NGÀY 21/08/2020

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
Ngày
/
Tháng
00 10                 1 1   1         1         1           1   1           1           1           1                       00
01 13 1     1 1       1       1             2               1 1                         1       1         1   1             01
02 16         1       1     2         2                             1       1   1     1                 1 1 1   1     1   1 02
03 11                                     1   1     1       1   1   1   1       1 3                                         03
04 8 1                         2           1     1 1     1 1                                                               04
05 11                   2         1 1                                       1   1                               1 1 1   2   05
06 5           1 1             1                                     1                               1                     06
07 14                               2           1           1             2             1     1     1 1     1 1     1   1   07
08 11       1 1     1                                 1                   1       1                     1     1   1     1 1 08
09 13   1 1   1                           1       2   1 1           1                 1   1     1         1                 09
10 4                         1                                                     1 1                             1       10
11 9   1     1             1   1 1       1           1                 1                                                 1 11
12 10 1             1         1               2                                       1           2 1               1       12
13 8 1   1                       1                 1       1 1     1                                                   1   13
14 13     1                       1     1       1 1 1 1   1                                       1     1   1 1         1   14
15 11               1 1       1         1             1     1         1   1       1 1                     1                 15
16 15   1                   1   1 1       1   1           1     1               1         2           1 2             1     16
17 6                         1               1         1                                   1                     1   1     17
18 7               1 1   1               1       1                                     1                           1       18
19 8         1     1 1   1     1                         1         1       1                                               19
20 13   1               1           1     1   1                               1       1     1 1               1   1     1 1 20
21 13   1 1                       1       1       1   1 2                                   1         1 1   1         1     21
22 9                   1           2   1       1               1         1         1                   1                   22
23 7                           1             1                       1                               1   1 1       1       23
24 15   2 1     1         1       1           1     1       1 1                   1     2               1           1       24
25 10                   2                   1         1                   1 1                 1   1       1               1 25
26 11   1             1 1                 1                           1                 1   1 1 2           1               26
27 13     2             1 1     1         1                 1     3   1   1                     1                           27
28 14 1     2     1                                           1     1   2   1     1       1           1     1             1 28
29 13         1 1   1       1   1   1                         1       1               1         1   1           1         1 29
30 11                         1 1           1       1     1         1 1       2                 1                 1         30
31 18           1       2 1 1   1     1       1 1     2   1                   1   1   1         1   1 1                     31
32 14     1                                               1                               1 3     1 1 1     1 1 2         1 32
33 9       1 1             1           2                       1     2                                                   1 33
34 9                     1             1 1                         1     1         1                           1     1   1 34
35 8   1                   1 1         1   1     1                             1   1                                       35
36 10                                   1                         1                       1         1           1 1 1 1   2 36
37 9     1       1 1 1   1                                                                 1 1         1         1         37
38 14 1             1       2 1                   1                   1     1 1 1       1       1         1             1   38
39 10                                       1     1             1 1 1       1     1 1                       2               39
40 6                                               1                   1     1         1         1                 1       40
41 5                                 1               1     1                           1   1                               41
42 15               1               1   1                 1     2   1   2       1     1               1 1       1       1   42
43 10           1                         1     1       1       1                         2       1   1               1     43
44 10             1   1         1 1 1   1                         1 1     1 1                                               44
45 8     1               1         1           1       1                 1                 1                 1             45
46 9 1                       1   1                     1 1                               1   1           1 1               46
47 14           2     1     1     1     1   1 1 1   2 1                                             1                   1   47
48 7 1                       1                                 1       1             1         1         1                 48
49 13 1     2             1   1       1           1   1                   1                   1       1             1     1 49
50 10                             1                   1 1         1       1   1 1     1                       1         1   50
51 13       1 1           1   1 1           1           1 1   1       1                       2                     1       51
52 12         1 1 1       1 1                                 1                   1       1 1 1     1   1                   52
53 11         1     1                 1         1       1       1   1                       1 1             1           1   53
54 5 1         1                     1                           1           1                                             54
55 7       1                     1             1   1                           1         1     1                           55
56 9   1                 1             1           2         1       1                                     1       1       56
57 13     1   1       1   1                 1                     1                   1         1       1 1 1           1 1 57
58 9           1           1                             1               1       1 1               1     1               1 58
59 11         1               1     1             1 1                                       1     1   1         1     1 1   59
60 6                               1   1                       1     1     1       1                                       60
61 8             1         1                           1                     1       1           1           1       1     61
62 14   1     1   1       2           1           1                         1   1                       2     1       2     62
63 14             1     1         1   1       1 2           1 1                 1   1 1   1                       1         63
64 9             1 1         1                             1         1   1 1                       1           1           64
65 16           2 1 1         1     1         2     1           1       2           1             2                   1     65
66 13       1                 1       1               1   1   1   1           1       1   1 1 1   1                         66
67 9 1               1                             1             1             1       1           1               1 1     67
68 12               2 2         1               1                     1           1                     2   1     1         68
69 10 1 1                 1               1                       1                 1         1           1 1   1           69
70 13         1 1 1                         2           1         1   1   1       1 1               1 1                     70
71 9                     1                   1                         1         2               1         1   1   1       71
72 16 2     1   1     1                               1 1       1                 1 1   1         1 1             1   2     72
73 8       1           1                         2                                           1   1           1     1       73
74 11       1     2                                 1   1   1       1   1       1       1                         1         74
75 9     1         1                       1               1                 2     1             1       1                 75
76 8   1 2                 1                   1 1             1                                                 1         76
77 14 1   2     1   1       1   2     1 1                     1   1   1                                         1           77
78 11             1 1                 1         1           1     1   1 1     1                                 1 1         78
79 9       1           2     1 1               1                                     1           1               1         79
80 16                             1               1   1 2 1   1     1       1 1   1       1             1 1     1     1     80
81 6             1                 1 1   1           1                                               1                     81
82 12                             1             1 1         1           1             1   1   1               1 1       2   82
83 4                                     1                   1     1   1                                                   83
84 12           1 1                   1         1       1                       1       1       1     1         1         2 84
85 18 1               1             2 1   1                   1 1   1   1   1       1   1 1 1       2                   1   85
86 14           1             1       1   1   2     2         1   1       1                                   2 1           86
87 8                   1                   1             1                 2       1                         1           1 87
88 16   2               1   1               1 1                   1     1     1               1 3     1     1 1             88
89 8       1       1               1   1                         1                             1                 1 1       89
90 8       1     1                       1                   1     1   1                                 1   1             90
91 17   1 1 1 1       1           2       1 1                 1             1   1       1   1 1           1           1     91
92 8   1             1                 1                                             1               1 1 1             1   92
93 10 1   1                                               1                     1   1 1 1           1 1             1       93
94 7                   1               1                 1                   1           1     1             1             94
95 9 1 1     1                             1     1                         1 2                                       1     95
96 8       1                       1   1             1   1                     1                 1 1                       96
97 9             1       1                 1                   1         1       1         1                     2         97
98 14         1                 1                         1 2 1 1   1     1     1   1     1               1         1       98
99 9           1                 1   1       1         1                               1   1 1                   1         99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
Ngày
/
Tháng
Đăng Ký
Đăng Nhập